Saturday, 17 September 2011

K o n t r a k - k o n t r a k . p e m a s a n g a n . d a n . s e r v i s . y a n g . s u d a h . s e l e s a i
Kontrak ini diberikan kepada syarikat kami pada awal tahun 2010 dan selesai pada akhir tahun 2010...UTHM memberi kontrak kepada syarikat kami untuk pemasagan pada Library baru dan bangunan baru di sekitar UTHM.....

No comments:

Post a Comment